Inschrijven
Verklaring van inschrijving
Opvragen medisch dossier
Behandelafspraak

Geneeskundige behandelafspraak

(voor uw eigen administratie)

De patiënt
en
De huisarts (G.M. Bekkering en K.G. Sloetjes, gevestigd te Rheden)

spreken het volgende af:
 

1. Huisartsenzorg

1. De huisarts verleent aan de patiënt en diens inwonende familieleden reguliere huisartsenzorg (het basisaanbod zoals vastgelegd in het rapport "Het aanbod aan huisartsgeneeskundige zorg 2004").
2. Alle overige geneeskundige zorg zal nader tussen partijen worden overeengekomen.
 

2. Op naam ingeschreven patient

1. Deze behandelafspraak geldt als bewijs dat de patiënt met zijn/haar inwonende gezinsleden op naam is ingeschreven bij de huisarts.
2. De behandelafspraak wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 

3. Informatie-uitwisseling

1. Huisarts en patiënt geven elkaar alle informatie die zij redelijkerwijs nodig hebben voor een goede uitvoering van deze behandelafspraak.
2. De huisarts informeert zijn patiënt met welke zorgverzekeraars overeenkomsten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (ZWV) zijn gesloten.
3. De patiënt informeert de huisarts met welke zorgverzekeraar een zorgverzekering als bedoeld in de ZVW is gesloten. De patiënt informeert de huisarts minstens één kwartaal vooraf wanneer hij van zorgverzekeraar wisselt.
4. De patiënt informeert de huisarts direct over wijzigingen in de gevraagde gegevens.
 

4. Medisch dossier

De huisarts houdt een medisch dossier van de patiënt bij.
 

5. Tijdstip van de zorg

1. De huisarts verleent de basiszorg op afspraak op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur vanuit zijn praktijk, verder te noemen de dagzorg.
2. Alle overige zorg, de avond-, nacht- en weekendzorg (ANW -zorg), wordt verleend vanuit de Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem (CHRA), gevestigd aan de Florijnweg te Velp. De ANW-zorg is alleen bedoeld voor spoedeisende hulp.
 

6. Betaling en betaalafspraken

1. Facturen, voor zover zij verzekerde zorg betreffen, worden bij de zorgverzekeraar ingediend. Als het niet mogelijk is direct bij de zorgverzekeraar te declareren of wanneer de zorgverzekeraar om welke reden dan ook niet overgaat tot rechtstreekse betaling, ontvangt de patiënt zelf de factuur.
2. De patiënt dient een factuur van de huisarts binnen één maand na factuurdatum te voldoen.
3. Indien er geen overeenkomst tot stand zou komen tussen de huisarts en een zorgverzekeraar en de patiënt besluit niet voor een andere zorgverzekeraar te kiezen, dan brengt de huisarts het verrichtingentarief, het inschrijftarief en de modules rechtstreeks bij de patiënt in rekening.
 

7. Beperking aansprakelijkheid

1. In geval de huisarts de zorg overdag wegens eigen afwezigheid heeft overgedragen aan een andere huisarts, dan is deze waarnemer bij uitsluiting van de huisarts aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar handelen of nalaten bij het leveren van de zorg aan de patiënten van de huisarts.
2. Gedurende de avond-, nacht- en weekenddiensten is de CHRA bij uitsluiting van de huisarts aansprakelijk voor het handelen of nalaten door, vanuit of namens de CHRA bij het leveren van de genoemde zorg aan de patiënten van de huisarts.
3. De schadevergoeding ingeval van aansprakelijkheid van de huisarts is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar maximaal zal uitkeren en waar een huisarts zich in Nederland in alle redelijkheid voor verzekert.
 

8. Beëindiging van de behandelafspraak

1. Door schriftelijke opzegging van de patiënt. Opzegtermijn van een maand.
2. Met onderling goedvinden. Opzegtermijn van een maand.
3. Indien de patiënt een openstaande factuur ondanks schriftelijke aanmaning niet betaalt. Dit geldt als een gewichtige reden. Deze opzegging geldt dan ook voor de inwonende gezinsleden. Opzegtermijn van een maand.
4. Door verhuizing van de patiënt naar een plaats buiten postcodegebied 6991, 6994, en 6955, dus zo ver verwijderd van de praktijk van de huisarts dat hij in alle redelijkheid niet meer de zorg van een goed hulpverlener kan garanderen.
5. Indien de huisarts van oordeel is dat er sprake is van een gewichtige reden om de behandelingsovereenkomst op te zeggen en van hem niet langer kan worden gevergd de overeenkomst te laten voortduren, zoals ingeval van een ernstige verstoring van de vertrouwensband. Opzegtermijn van een maand. Bij zwaarwichtige omstandigheden, zoals bij fysieke of verbale geweldsuitoefening en/of bedreiging daarmee, kan hij dat doen met onmiddellijke ingang.

Rheden, 1 februari 2014

G.M. Bekkering
K.G. Sloetjes, huisartsen

Klik hier om bovenstaande Geneeskundige Behandelafspraak te downloaden.
Zonodig kunt u hier de juiste software downloaden om dit formulier te kunnen afdrukken: Download Adobe Acrobat Reader
.